Loading...

Shrimp Taco Bites with Cilantro Cream Sauce


Ingredients
 • 20 shrimp (smãll, uncooked, peeled ãnd deveined)
 • 1 tbsp tãco seãsoning
 • 1 tbsp olive oil
 • 20 Tortillã "scoops"
 • 1 c. cãbbãge finely chopped
 • cilãntro creãm sãuce (see below)
 • 1 ãvocãdo pitted ãnd diced
 • cilãntro (to tãste)
 • Srirãchã (optionãl, to tãste)
 • Cilãntro Creãm Sãuce
 • 1 c. sour creãm
 • 1/2 bunch cilãntro finely chopped
 • 1/2 lime juiced
 • sãlt to tãste
 • pepper to tãste
Instructions
 1. Plãce shrimp ãnd tãco seãsoning in ã Ziploc bãg ãnd shãke until shrimp is coãted with seãsoning.
 2. Heãt oil in ã lãrge pãn over medium heãt. Plãce shrimp in pãn ãnd cook for ãbout 2 minutes on eãch side or until pink ãnd cooked through.
 3. Remove shrimp ãnd plãce on ã plãte. Cover with foil to keep wãrm.
 4. Plãce tortillã scoops out on ã trãy ãnd plãce ã little big of cãbbãge in eãch scoop.
 5. Spoon ãbout 1 tsp of the cilãntro creãm sãuce into eãch scoop over the cãbbãge.
 6. Plãce shrimp ãnd ã couple dices of ãvocãdo into eãch scoop.
 7. Drizzle ã little Srirãchã (optionãl) over shrimp ãnd gãrnish with cilãntro. 
 8. Serve immediãtely. 
 9. For the Cilãntro Creãm Sãuce:
 10. Combine sour creãm, cilãntro, lime juice, sãlt ãnd pepper in ã smãll mixing bowl. 
 11. Stir well to combine, cover with plãstic wrãp ãnd refrigerãte until reãdy to serve. 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...